icon icon icon

Than đen

CARBON BLACK N115

Than đen . Chất gia cường cho sản xuất lốp xe cao su.

CARBON BLACK N220

Than đen . Chất gia cường cho sản xuất lốp xe cao su.

CARBON BLACK N660

Than đen . Chất gia cường cho sản xuất lốp xe cao su.

CARBON BLACK N375

Than đen . Chất gia cường cho sản xuất lốp xe cao su.

CARBON BLACK N330

Than đen . Chất gia cường cho sản xuất lốp xe cao su.

CARBON BLACK N326

Than đen . Chất gia cường cho sản xuất lốp xe cao su.

CARBON BLACK N234

Than đen . Chất gia cường cho sản xuất lốp xe cao su.

CÁC SẢN PHẨM CARBON BLACK KHÁC

Than đen . Chất gia cường cho sản xuất lốp xe cao su.