icon icon icon

Màu nhũ kim loại

MÀU NHŨ VÀNG ĐỒNG

Màu nhũ nhôm sử dụng trong sản xuất sơn và mực in

MÀU NHŨ BẠC

Màu nhũ nhôm sử dụng trong sản xuất sơn và mực in

MÀU NHŨ CÔNG NGHIÊP - DẠNG CHÌM

Màu nhũ nhôm sử dụng trong sản xuất sơn và mực in

MÀU NHŨ CÔNG NGHIÊP - DẠNG NỔI

Màu nhũ nhôm sử dụng trong sản xuất sơn và mực in

STANLUX PASTE 140

Màu nhũ nhôm sử dụng trong sản xuất sơn và mực in

STANLUX PASTE 130N

Màu nhũ nhôm sử dụng trong sản xuất sơn và mực in

STANLUX PASTE 1130

Màu nhũ nhôm sử dụng trong sản xuất sơn và mực in

STANLUX PASTE 1600N

Màu nhũ nhôm sử dụng trong sản xuất sơn và mực in