icon icon icon

Màu chống ăn mòn

MÀU CHỐNG ĂN MÒN

Các sản phẩm Màu chống ăn mòn - đa lĩnh vực

STRONTIUM CHROMATE L203E

Phụ gia chống ăn mòn kim loại, dùng cho sơn hàng hải, sơn coil

ZINC PHOSPHATE PZ20

Phụ gia chống ăn mòn kim loại, dùng cho sơn hàng hải, sơn coil