icon icon icon

Nhựa tăng kết dính

O-1098 (C5)

Nhựa C5 là chất kết dính nóng chảy cho sự cân bằng tốt giữa kết dính và độ bền.

TECHNIC CCR120

Chất tăng cường độ bền kéo, xé rách và chống cắt cho lốp xe.

RUBBOND HM65

Phụ trợ tăng cường liên kết và duy trì tăng kết dính cao cho hợp chất cao su.

TECHNIC® KR140

Nhựa tăng kết dính tốt giữa thép, vải mành và cao su.

TECHNIC® B20S

Nhựa tăng kết dính tốt giữa thép, vải mành và cao su.