icon icon icon

Chất phá bọt

DISPELAIR® CF 419

Phụ gia kiểm soát bọt trong sản phẩm hệ nước

DISPELAIR® CF 900

Phụ gia kiểm soát bọt trong sản phẩm hệ nước

PHÁ BỌT CHO POLYMER

Tư vấn lựa chọn sản phẩm phá bọt cho Polymer

PHÁ BỌT CHO CHẾ BIẾN RAU VÀ TINH BỘT

Tư vấn lựa chọn sản phẩm phá bọt cho Chế biến rau và Tinh bột

PHÁ BỌT CHO SƠN TRANG TRÍ

Tư vấn lựa chọn sản phẩm phá bọt cho Sơn trang trí

PHÁ BỌT CHO MỰC IN

Tư vấn lựa chọn sản phẩm phá bọt cho Mực in

PHÁ BỌT CHO KEO DÁN

Tư vấn lựa chọn sản phẩm phá bọt cho Keo dán

PHÁ BỌT CHO BÊ TÔNG

Tư vấn lựa chọn sản phẩm phá bọt cho Bê tông

DISPELAIR® CF 707

Phụ gia kiểm soát bọt trong bê tông, xây dựng

DISPELAIR® CF 245

Phụ gia kiểm soát bọt trong sản phẩm hệ nước

DISPELAIR® CF 328

Phụ gia kiểm soát bọt trong sản phẩm hệ nước

DISPELAIR® CF 145

Phụ gia kiểm soát bọt trong sản phẩm hệ nước